Working Group

Working Group is as follows:
Name Position Position
Hu Hao Shanghai Jiaotong University Director of Department of International Shipping
Shi Xian-liang Beijing Jiaotong University Vice President of SEM
Yang Jing-lei TEDA College Nankai University Associate Professor
Zhou Yang Shanghai Customs College Director of Department of Science and Technology
Zhen Hong FTZ institute of Shipping Service Director
Wang Chuan-xu FTZ institute of logistics service

 

Director
Yan Wei APEC institute of supply chain

 

Director
Chen

 Wei-jiong

FTZ institute of supply chain information

 

Director
Yu

 Si-qing

 

FTZ institute of Human Resource

Director
Yang Bin FTZ institute of Logistics Service Deputy Director